پیمانکاری صنعتی و سوله

شامل مشاوره و طراحی و اجرا و نظارت بصورت کامل در مراحل خاکبرداری و تسطیح زمین – شفته ریزی و عایق بندی و دیوارکشی – فونداسیون – اسکت فلزی و بتنی و دیوارکشی سوله – محوطه سازی – سالنهای تولیدی اداری – نگهبانی و ساختمان های انباری
با مصالح و بدون مصالح با بهترین مصالح و تیمی کامل متبحر و ماهر